پیام به نشریه «صنایع زیرساخت های کشاورزی، غذایی، دام و طیور (دامپروران)»