پیام به نشریه «مطالعات محیط زیست، منابع طبیعی و توسعه پایدار»