پیام به نشریه «پیشرفت های نوین در روانشناسی، علوم تربیتی و آموزش و پرورش»