پیام به نشریه «پژوهش نامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی»