پیام به نشریه «جستارهای باستان شناسی ایران پیش از اسلام»