پیام به نشریه «دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد»