پیام به نشریه «پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز»