پیام به نشریه «مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران»