پیام به نشریه «علوم خلاقیت شناسی و حل مسئله ابداعیTRIZ»