پیام به نشریه «دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی»