پیام به نشریه «Applied and Computational Mechanics»