پیام به نشریه «Molecular and Biochemical Diagnosis»