پیام به نشریه «پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعه پایدار)»