پیام به نشریه «تحقیقات حمایت و حفاظت جنگل ها و مراتع ایران»