پیام به نشریه «تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران»