پیام به نشریه «تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران»