پیام به نشریه «آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران»