پیام به نشریه «مطالعات کاربردی تندرستی در فیزیولوژی ورزش»