پیام به نشریه «روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی»