پیام به نشریه «دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار»