پیام به نشریه «پژوهش نامه مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی»