پیام به نشریه «افلاک (دانشگاه علوم پزشکی لرستان، دانشکده پرستاری و مامایی خرم آباد)»