پیام به نشریه «دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران»