پیام به نشریه «انجمن صنایع شوینده بهداشتی و آرایشی ایران»