پیام به نشریه «Iranian Journal of Aquatic Animal Health»