پیام به نشریه «مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد»