پیام به نشریه «Toxicology Scientific Quarterly Journal»