پیام به نشریه «اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی»