پیام به نشریه «Mathematical Sciences and Informatics»