پیام به نشریه «حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی»