پیام به نشریه «تحلیل اجتماعی نظم و نابرابری اجتماعی»