پیام به نشریه «مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی»