پیام به نشریه «تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران»