پیام به نشریه «پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی»