پیام به نشریه «مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه»