پیام به نشریه «مطالعات کتابداری و علم اطلاعات (علوم تربیتی و روانشناسی)»