پیام به نشریه «Multidisciplinary Cardiovascular Annals»