پیام به نشریه «تازه های بیوتکنولوژی سلولی مولکولی»