پیام به نشریه «سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی»