پیام به نشریه «پژوهش های آبخیزداری (پژوهش و سازندگی)»