پیام به نشریه «پژوهش های روان شناسی بالینی و مشاوره»