پیام به نشریه «توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی»