پیام به نشریه «اضاءات نقدیه فی الادبین العربی والفارسی»