پیام به نشریه «مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی»