پیام به نشریه «قرآن پژوهی خاورشناسان (قرآن و مستشرقان)»