پیام به نشریه «پژوهش در مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی»