پیام به نشریه «پژوهش های زبانشناختی در زبان های خارجی»