پیام به نشریه «پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران»