پیام به نشریه «Iranian Journal of Medical Informatics»