پیام به نشریه «مطالعات کاربردی علوم زیستی در ورزش»